Reklamlar
1 E-kim 2008 Ön-cesi M-ete-oroloji’de-n 6 İl İçi-n Kar U-yarısı Y-apıldı Banyyoya idrarını yapmak bakın neye sebep oluyor B-ir İs-teğin Ge-rçekleşmesi İçin Hacet – Dilek Duası Mu-tlu Olmak İçin B-akın Neler Yapılıy-or Ha-v-a durumu: Kar yağmur fırtına… Meteoroloji: Hafta sonu kış geri dönüyor! E-m-ek-li-y-e -9 bin 688 TL Top-lu Ö-de-me
Reklamlar
Ay-nı Soruyu 3 Kez Sor-unca Babasına Sinirlenir – Günlü-ğünü Oğluna Okutunca Oğlu Gözyaşlarını Tutamaz Ev-de misafirle-re bir bar-dak çay vermeye üşen-en kızın hostes olm-ak için ç-almadığı kapı Yok se-bep? Ka-mu-ya Binler-ce Personel Alımı – İşte Yapmanız Ge-rekenl-er Ay-ak Tır-nağı Mant-arı Doğ-al Te-davisi De-mlikte K-alan çayı çöpe at-mayın. Çünkü d-emlikteki çayın fay-daları saymak-la bitmi-yor… -7 -a-y e-v-l-i kal-dı-ğı eş-ind-en bo-şa-nm-ak iste-ye-n kadın öy-le sorular sor-du ki ok-uya-nlar göz-lerin-e ina-nama-dı! Doğ-ru bi-leşenler-le birlikte tü-ketilen baharatlar şifa bo-mbasına dönüşüyor! Namaz-da sehiv (yanılma) secdesini gerektiren 12- durum..!